1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Fotoschoolkind.nl worden gegeven, als ook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

2. Opdracht

In Nederland heeft elke consument een herroepingsrecht op een aankoop op afstand. De producten van onze Online Fotowebshop zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit gepersonaliseerde fotoproducten betreffen. De bestelde producten zijn eigen verantwoording en na het akkoord geven van de bestelling kunnen daar geen aanpassingen meer aan worden gedaan.

Is een bestelde- en betaalde order niet aangekomen bij het opgegeven adres dan heeft u 30 dagen de tijd na de bestel datum om hierover een melding te maken. Er wordt dan gekeken waar de bestelling is en zo nodig een nieuwe zending gedaan. Na deze maand vervalt dit.

Een opdracht komt tot stand zodra deze schriftelijk is bevestigd. Daarna is opdrachtgever bij annulering aan opdrachtnemer een bedrag verschuldigd              van € 1.000,– per geannuleerde dag, onverminderd het recht van Fotoschoolkind.nl om haar volledige schade van opdrachtgever te vorderen.

3. Betaling

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen of vermeld op de nota.
Indien een nota niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd.
Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten) gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het notabedrag bedragen met een minimum van € 100,–

4. Voorschot

Fotoschoolkind.nl kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen voor de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

5. Reclames

Eventuele reclames over de geleverde producten dienen binnen 4 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Fotoschoolkind.nl te worden gemeld.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op de rechtsvordering tussen Fotoschoolkind.nl en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Fotoschoolkind.nl en een opdrachtgever kennis te nemen. De bevoegde rechter is bij uitsluiting de rechter in het arrondissement Amsterdam.